Özgün Araştırma

İnme Sonrası Robot Yardımlı Yürüme Terapisinin Klinik Verileri: Retrospektif Bir Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-055

  • İlknur Saral
  • Esra Tekeci
  • Yasemin Tuğçe Yayla
  • Engin Çakar

Gönderim Tarihi: 06.06.2022 Kabul Tarihi: 31.10.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(4):319-325

Amaç:

İnmeli hastalar, sıklıkla uzun-dönem fonksiyonel kısıtlılık ile sonuçlanan anlamlı düzeyde özürlülüğe maruz kalırlar. İnme rehabilitasyonunda robot yardımlı yürüme yeteneği ve dengenin daha iyi hale getirilmesinde yeni bir yöntemdir. Bu retrospektif çalışmada, inmeli hastalarda robot-yardımlı yürüme terapisinin (RAGT) sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Bu çalışmada, (RAGT) artı terapötik egzersiz (çok sayıda RAGT; ortalama seans sayısı 42,37±25,68) uygulanan kırt dokuz kronik inme hastası (ortalama inme sonrası süre 10,82±14,12 ay; ortalama yaş 57,06±14,73 yıl; 34 erkek; 15 kadın) yer aldı. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası Brunnstrom alt ekstremite motor evreleme değerleri (Brunnstrom), fonksiyonel ambulasyon skalası (FAS), Ashworth spastisite skalası (Ashworth) ve Barthel indeks (BI) günlük yaşam aktivite skorları, medikal kayıtlardan ve bilgisayar veritabanından sağlandı. Bunun yanında, her hasta için hız ve mesafede iyileşme verileri, RAGT cihazı ile kaydedildi.

Bulgular:

İnme sonrası RAGT ve egzersiz tedavisi alan hastalarda başlangıç değerlerine kıyasla Brunnstrom, FAS, BI, RAGT cihazı hız ve mesafe ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gözlendi (p<0,05). RAGT cihazı hızda iyileşme değerleri ile başlangıç Brunnstrom-FAS-BI değerleri arasında orta pozitif korelasyon gözlendi (r değerleri sırasıyla +0,408; +0,371; +0,367 ve p<0,05). Ek olarak, RAGT cihazı hız iyileşme değerleri ile çalışma sonu Brunnstrom değerleri arasında orta düzeyde bir korelasyon vardı (r=+0,353; p<0,05).

Sonuç:

Çalışma bulgularımız inme sonrası RAGT uygulanmasının inme hastalarında motor fonksiyon, ambulasyon, günlük yaşam aktivitelerinde iyileşmeyi kolaylaştırmada etkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, aynı zamanda başlangıçta daha iyi fonksiyonel durumu olan inme hastalarında, RAGT cihazı ile yürüme hızında daha fazla iyileşme ve daha yüksek tedavi başarısı göstermiştir. Yazarlar, inme hastalarının başlangıç değerleri ve RAGT cihazı çıkış verileri arasındaki korelasyonun prognoz açısından önemli bir belirteç olduğunu düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Günlük yaşam aktiviteleri, inme, rehabilitasyon, robot teknolojisi

Tam Metin (İngilizce)