Özgün Araştırma

Endoskopik Hipofiz Cerrahisinde Analjezi için Nöronavigasyon Kılavuzluğunda Skalp Bloğunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2024.2024-01-02

  • Ergün Mendeş
  • Onur Sarban
  • Özal Adıyeke
  • Yusuf Kılıç
  • Bekir Tuğcu
  • Funda Gümüş Özcan

Gönderim Tarihi: 10.01.2024 Kabul Tarihi: 23.02.2024 Bagcilar Med Bull 2024;9(1):31-37

Amaç:

Skalp blok, hipofiz cerrahisi sırasında çivili başlığın neden olduğu ağrının yönetiminde kullanılmaktadır. Nöronavigasyon cihazı perioperatif dönemde preoperatif görüntülemeye erişim sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı nöronavigasyon kılavuzluğunda skalp bloklarının etkinliğini ve fizibilitesini belirlemektir.

Yöntem:

Etik kurul onayından sonra (karar no: 2023-130), endoskopik hipofiz adenomu cerrahisinde skalp blok uygulanmış 18 yaş üstü hastalar retrospektif olarak incelendi. Dışlama kriterlerinden sonra, skalp bloğu uygulanmış hastalar nöronavigasyon veya anatomik nokta kılavuzluğunda skalp bloğu olarak iki gruba ayrıldı (nöronavigasyon ve klasik grup). Gruplar demografik ve hemodinamik veriler, perioperatif analjezik tüketimi, postoperatif görsel analog skala (VAS) skorları ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Gruplar demografik veriler, hemodinami, ameliyat süreleri, perioperatif opioid kullanımı, postoperatif VAS skorları ve analjezik kullanımı açısından benzerdi. Perioperatif antihipertansif ve postoperatif kurtarma analjezik gereksinimleri nöronavigasyon ve klasik grubunda benzerdi [sırasıyla 1/4 ve 6/9 (n/n); p=0,467 ve p=0,537]. Postoperatif 24. saat kurtarıcı analjezik tüketimi nöronavigasyon grubunda 87,50±30,62 mg iken Klasik grupta 100,00±37,5 mg’dir (p=0,510). Hiçbir hastada herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç:

Bu çalışmada, perioperatif ve postoperatif etkinlik her iki yöntem için de benzer bulunmuştur. Rejyonel anestezi uygulamasında nöronavigasyon kullanımının etkinliği artırma ve yan etki oranını azaltma potansiyelinin yenilikçi olduğuna ve mevcut anestezi yöntemlerinde yer bulacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çivili başlık, hipofiz cerrahisi, nöronavigasyon, skalp blok

Tam Metin (İngilizce)