Özgün Araştırma

Subaksiyel Servikal Omurganın Faset Dislokasyon Fraktürleri: Cerrahi Yaklaşım Kararı için Tedavi Algoritması

10.4274/BMB.galenos.2020.06.26

  • Barış Özöner
  • Levent Aydın
  • Songül Meltem Can
  • Ahmet Murat Müslüman
  • Adem Yılmaz

Gönderim Tarihi: 27.06.2020 Kabul Tarihi: 06.08.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(3):123-132

Amaç:

Bu çalışmada subaksiyel servikal omurga (SSO) faset dislokasyon fraktürlerinde cerrahi yaklaşım seçimi algoritması geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya dahil edilme kriterleri şu şekildeydi: Radyolojik olarak gösterilmiş travmatik SSO faset dislokasyon fraktürü, 18-70 yaş, medikal olarak stabil durum ve izole servikal travma varlığı. Tedavi algoritması temel olarak, travmatik disk herniasyonu (TDH) varlığına ve Allen ve Ferguson sınıflamasına (AFS) göre dislokasyon derecesine göre düzenlenmekteydi. Radyolojik incelemelerde TDH saptanmazsa, cerrahi girişim öncesinde genel anestezi altında traksiyon ile redüksiyon denenmesi yapılmaktaydı. TDH varlığında ise traksiyon denemesi öncesinde anterior diskektomi yapılmaktaydı. Eğer traksiyon ile redüksiyon girişimi başarısız olursa, posterior açık redüksiyon yapılmaktaydı. AFS’sine göre distraktive fleksiyon evre (DFE) 2 fraktürlerinde anterior stabilizasyon uygulanırken, DFE 3 ve 4 dislokasyonlarda kombine stabilizasyon yapılmaktaydı.

Bulgular:

Çalışmaya 32 hasta dahil edildi. On dört hastada radyolojik incelemelerde TDH saptandı. Altı hastada DFE 2, 18 hastada DFE 3 ve 8 hastada DFE 4 faset dislokasyon fraktürü mevcut idi. Posterior açık redüksiyon 9 hastada gerekli oldu. Altı hastaya (3 TDH’si olan, 3 TDH’si olmayan) anterior stabilizasyon ve 26 hastaya (11 TDH’si olan, 15 TDH’si olmayan) kombine stabilizasyon uygulandı. Altı anterior, 7 anterior-posterior, 15 posterior-anterior ve 4 anterior-posterior-anterior yaklaşım uygulandı. Radyolojik, nörolojik değerlendirmelerde ve boyun ağrısı skorlarında tatmin edici sonuçlar elde edildi.

Sonuç:

DFE ve TDH varlığına göre oluşturulan subaksiyel faset dislokasyonları için cerrahi tedavi algoritması ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Allen ve Ferguson sınıflaması, faset dislokasyon fraktürü, karar verme, subaksiyel servikal omurga, subaksiyal yaralanma sınıflaması ve Şiddet ölçeği, travmatik disk hernisi

Tam Metin (İngilizce)