Olgu Sunumu

Solunum Sinsityal Virüs ve İnsan Bokavirüs Ko-enfeksiyonu Olan Edinilmiş İmmün Yetmezlikli Çocuk Olguda Ciddi Bir Spontan Pnömomediastinum Olgusu

10.4274/BMB.galenos.2020.09.062

  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Nurhan Kasap
  • Nihal Akçay
  • Mey Talip Petmezci
  • Ömer Devecioğlu
  • Esra Şevketoğlu

Gönderim Tarihi: 23.09.2020 Kabul Tarihi: 03.11.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):88-91

Spontan pnömomediastinum, mediastinal kavitede serbest hava varlığına dayanan, nadir görülen, iyi huylu ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Öksürük, kusma veya astım alevlenmesi nedeniyle yapılan zorunlu bir Valsalva manevrasından sonra ortaya çıkabilir. Bu olgu sunumunda, solunum sıkıntısı nedeniyle pediyatrik yoğun bakım ünitesine yatırılan, otoimmün hemolitik anemi ve lenfopenisi olan 4 aylık bir kız çocuğunu sunduk. Akciğer grafisindeki şüpheli pnömomediastinum görüntüsü akciğer tomografisi ile belgelendi. Nazofarengeal salgıların polimeraz zincir reaksiyonu, solunum sinsityal virüsü ve insan bokavirüsü için pozitifti. Hasta ek olarak lenfopeni nedeniyle bağışıklık yetersizliği açısından da tetkik edildi. Hasta 26 gün mekanik ventilatör desteğine ihtiyaç duydu. Bu sırada antibiyotik, antiviral ve antifungal ajanlarla ve kortikosteroidlerle tedavi edildi. Devam eden lenfopeni nedeniyle intravenöz immünoglobulin, trimetoprim sulfametoksazol ve flukonazol profilaksisi kullanıldı. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, solunum yolu hastalıkları şiddetli ve uzun sürebilir. Ayrıca, pnömomediastinum gibi komplikasyonlar bu hasta grubunda daha sık görüldüğünden dikkatli olmakta fayda vardır.

Anahtar Kelimeler: İmmün yetmezlik, insan bokavirüsü, rituximab, solunum sinsityal virüsü, spontan pnömomediastinum

Tam Metin (İngilizce)