Özgün Araştırma

Sağlıklı Çocuklarda Mediastinal Ana Vasküler Yapıların Multi-dedektör Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2021.11.077.1

  • Kourosh Yaghouti
  • Filiz Çelebi
  • İbrahim Halil Sever
  • Nuri Çağatay Cimşit

Gönderim Tarihi: 15.11.2020 Kabul Tarihi: 07.01.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):118-124

Amaç:

Çalışmada multi-dedektör bilgisayarlı tomografi kullanarak, erişkin yaş grubunda 1:1 olan ana pulmoner arter (APA)/asendan aorta (AA) oranının pediyatrik yaş grubunda uygulanabiliyor olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Çalışma için, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 08.01.2016 tarihinde 09.2016.014 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Ocak 2015 ile Şubat 2016 tarihleri arasında hastanemize başvuran ve kontrastlı akciğer bilgisayarlı tomografisi çekilen pediyatrik yaş grubundan (0-18 yaş) 487 olgunun görüntüleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. AA, APA, sağ pulmoner arter, sol pulmoner arter, torasik aorta ve torasik vertebra çapları ayrı ayrı ölçülmüştür.

Bulgular:

Ölçülen mediastinal vasküler yapı çapları ve hasta yaşı arasında pozitif korelasyonun varlığı tespit edilmiştir. APA/AA oranının, pediyatrik yaş grubunda erişkin yaş grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda bu oran tüm pediyatrik yaş grupları arasında 1’in üzerinde bulunmuştur.

Sonuç:

Pediyatrik yaş grubunda APA’nın AA çapından daha geniş olması nedeniyle APA/AA oranının 1’in üzerinde olan tüm olgularda pulmoner hipertansiyon ön tanısında bulunulmamalıdır. Bu oranın eşik değerinin 1,06 olarak kabul edilebileceğini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aorta, çocuk, hipertansiyon, pulmoner arter, tomografi

Tam Metin (İngilizce)