Özgün Araştırma

Çocukluk Çağı Arka Çukur Habis Tümörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2020.07.28

  • Burak Eren
  • İlker Güleç
  • Nuri Serdar Baş

Gönderim Tarihi: 06.07.2020 Kabul Tarihi: 05.08.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(3):116-122

Amaç:

Arka çukur habis tümörleri nedeniyle nöroşirurji kliniğine yatırılan çocukların klinik ve radyolojik bulguları ile birlikte erken cerrahi sonuçları ve komplikasyon oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

2011-2020 yılları arasında kliniğimizde malign posterior fossa tümörü tanısıyla tedavi olan 18 yaş altındaki hastaların verileri tarandı. Hastaların demografik özellikleri, şikayetleri, klinik bulguları, yapılan ameliyatlar, patoloji sonuçları ve komplikasyonlar not edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleme yöntemleri incelendi. Tümörün yerleşim yeri, rezidü tümör varlığı, hidrosefali olup olmamasına bakıldı.

Bulgular:

Otuz üç hasta tespit edildi, bu çocukların ortanca yaşı 7 idi. Başvuru şikayetleri arasında en fazla baş ağrısı (%57,6) ve dengesizlik (%48,5) vardı. Papilödem, ataksi ve nistagmus ön planda idi. Ameliyattan önce 6 hastada kranial sinir paralizisi ve 3 hastada hemiparezi vardı. Ameliyat öncesi hidrosefali %66,7’sinde vardı. En fazla görülen tümör medulloblastomdu (%39,4). Opere edilen tümörler içinde yüksek dereceli tümör oranı %66,7 idi. Rezeksiyon yapılan tümörlerden 7 tanesinde beyin sapına invazyon görüldü. Yirmi dört hastaya tümör rezeksiyonu yapıldı, bunların 12’sinde total çıkarım sağlandı. Diffüz pontin gliom olan hastalara cerrahi yapılmadı. Tüm hastaların %30,3’üne eksternal ventriküler drenaj (EVD) takıldığı tespit edildi. Bunlardan sadece 4’ünün ventriküloperitoneal (V-P) şant ihtiyacı oldu. Yüksek dereceli tümörlerde herhangi bir cerrahi komplikasyon gelişme oranı düşük dereceli tümörlere göre daha fazlaydı (p=0,038). Total çıkarılan tümörlerde de komplikasyon oranı yüksekti (p=0,034). En fazla görülen komplikasyon BOS fistülüydü (%16,7). EVD’si olan 3 hastada enfeksiyon bulguları vardı. Üç hastada tümör lojunda hematom vardı. EVD’si olmayan iki hastada (%8,3) hidrosefali gelişti ve bu hastalara V-P şant takıldı. Şant takılan 6 hastadan 4’ünde ameliyat sonrası ventrikül içinde kan vardı. Daha önce güçsüzlüğü olmayan iki hastada ameliyattan sonra hemiparezi gelişti. Üç hastada (%12,5) mutizm ve bir hastada dizartri vardı. İki hastada yoğun bakım takibi sırasında pnömoni gelişti ve bu çocuklardan biri ameliyattan sonra ikinci ayda kaybedildi.

Sonuç:

Çocukluk çağı arka çukur habis tümörlerinde, yüksek dereceli tümör varlığı, beyin sapı invazyonu, tümörün total çıkarılması ve ameliyat sonrası ventrikül içinde kan olması komplikasyon riskini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı malign tümörleri, komplikasyon, pediyatrik beyin tümörü, posterior fossa tümörü

Tam Metin (İngilizce)