Özgün Araştırma

HIF-1 Alfa (Hypoxia- inducible factor-1 alpha) akut Koroner İskemide Yeni Bir Kardiyak Hipoksi Belirteci Olabilir Mi?

10.4274/BMB.galenos.2021.10.071

  • Feray Akbaş
  • Hanife Usta Atmaca
  • Mehmet Emin Pişkinpaşa

Gönderim Tarihi: 13.10.2020 Kabul Tarihi: 19.04.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):168-173

Amaç:

Hipoxia- inducible factor-1 alfa (HIF-1 alfa) bir gen proteini olup, aktivasyonu, dokudaki hipoksiye karşı primer defansif mekanizmadır. Dokudaki oksijen dağıtımında ve kullanımında başlıca düzenleyicidir. Doku iskemisinde artan HIF-1 alfa aktivitesi vasküler remodeling ve kollateral oluşumu için gerekli anjiyogenik büyüme faktörü salınımını uyarır ve kardiyak fonksiyonların düzeltilmesine katkı sağlar. Bu çalışmada akut kardiyak iskemide HIF-1 alfa düzeyine bakılıp, biyokimyasal ve enflamatuvar parametreler ile olan ilişkisi değerlendirilerek, HIF-1 alfanın kardiyak hipoksi göstergesi olarak araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya koroner yoğun bakım ünitesine Mart 2018’de akut koroner sendrom tanısıyla yatırılan ilk 31 hastayla, yaş ve cinsiyet uyumlu 22 sağlıklı kontrol grubu alındı. Katılımcıların yaş ve cinsiyetleri kaydedildi. Yoğun bakıma alınan hastalardan yatış sonrası ilk 12 saat içinde ve kontrol grubundan 12 saat açlık sonrası alınan venöz kan örneklerinden HIF-1 alfa düzeyi, biyokimyasal parametreler [glukoz, üre, kreatinin, ürik asit, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), gama-glutamil transferaz (GGT], hemoglobin, trombositler, trombosit parametreleri [ortalama trombosit hacmi (MPV), prokalsitonin (PCT), trombosit dağılım genişliği (PDW)], enflamatuvar parametreler [C-reaktif protein (CRP), nötrofil/lenfosit oranı) ve homosistein bakıldı. Olgu ve kontrol gruplarının her ikisinde HIF-1 alfa düzeyi ve diğer araştırma parametreleri arasındaki ilişki SPSS 22.0 analiz programı ile değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 15 kadın, 16 erkek olmak üzere toplam 31 akut koroner sendrom tanılı hasta ile 14 kadın, 8 erkek olmak üzere toplam 22 sağlıklı kontrol grubu alındı. Yaş ortalaması olgu grubunda 68,2±14,3 yıl ve kontrol grubunda 63,6±9,6 yıl idi. Olgu ve kontrol grubunda hastaların yaşları ve cinsiyet dağılımı anlamlı (p>0,05) farklılık göstermedi. Olgu ve kontrol grubunda AKŞ değeri, AST değeri, ALT değeri, PLT değeri, MPV değeri, PCT değeri, PDW değeri ve homosistein değeri anlamlı (p>0,05) farklılık göstermedi. Olgu grubunda üre değeri, kreatinin değeri, ürik asit değeri, GGT değeri, CRP değeri, Hgb değeri ve N/L değeri kontrol grubundan anlamlı (p˂0,05) olarak daha yüksek bulundu. Olgu grubunda HIF-1 alfa değeri, kontrol grubundan daha yüksek olmakla birlikte sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç:

HIF-1 alfanın artmış doku oksijenasyonu yoluyla kardiyak fonksiyonu düzeltmede etkisi olduğuna dair çok sayıda çalışma mevcuttur, ama aynı adaptif mekanizma çalışmamızda gözlenmemiştir. Sadece lokalize iskeminin varlığı, medikal tedavinin hemen başlanması, hipertansiyon veya anemi bulunmaması bu farklılık için açıklayıcı faktörler olabilir. Farklı oksijen konsantrasyonlarındaki kardiyak fonksiyonlar ve bunu etkileyen faktörler hakkında bilgimiz arttıkça, kalbi iskemik hasardan koruyacak yeni tedavi modalitelerinin de önü açılacaktır. O zaman HIF-1 alfa potansiyel bir kardiyak hipoksi belirteci olarak yeniden değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: HIF-1 alfa, hipoksi, koroner iskemi

Tam Metin (İngilizce)