Özgün Araştırma

Gastrointestinal Sistemin Çoklu Primer Tümörleri: Altı Yıllık Sonuçlarımız

10.4274/BMB.galenos.2021.11.080

  • Selma Şengiz Erhan
  • Selvi Tabak Dinçer
  • Emre Uysal
  • Ali Alemdar

Gönderim Tarihi: 17.11.2020 Kabul Tarihi: 02.02.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):148-156

Amaç:

Çoklu primer tümörler (ÇPT) eş zamanlı ya da farklı zamanda aynı ya da farklı organlarda gelişen tümörlerdir. Senkron ve metakron tümör olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Genetik instabilite, gen mutasyonu, immün yetmezlik, kemoterapi, radyoterapi ve hedef tedavileri ile yaşam süresinin uzaması ikinci primer tümör gelişimini artıran nedenler arasında sayılmaktadır. Çalışmamızda gastrointestinal sistem (GİS) tümörleri ile birliktelik gösteren ÇPT’li olguları klinikopatolojik özellikleriyle birlikte sunmayı amaçladık.

Yöntem:

Çalışmamıza 2014-2019 yılları arasında hastanemiz GİS konseylerinde tartışılan primer tümör tanısı almış olgular içinden ÇPT kriterleri taşıyan olgular dahil edildi.

Bulgular:

ÇPT tanılı 162 olgu (%4,7) saptandı. Olguların 52’si senkron, 110’u metakron tümör grubundaydı. Her iki grupta olguların çoğu erkekti (%59,9). Erkeklerde en sık izlenen çoklu primer tümör grubu sol kolon-prostat ve rektum-sağ kolon iken, kadınlarda mide-meme ve sol kolon-memeydi. Senkron ve metakron tümör grubunda GİS tümörlerine eşlik eden ikinci primer tümörler GİS ve ürogenital sisteme aitti. Sağkalım oranları metakron tümörlü olgularda senkron tümörlü olgulara göre daha düşük saptandı, ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. GİS malignitesi mide kaynaklı olgularda sağkalım oranı, diğer GİS malignitesi olan olgularla karşılaştırıldığında daha düşüktü ve istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç:

GİS tümörleri açısından erkeklerde prostat ve kolon, kadınlarda ise meme tümörleri ÇPT gelişimi için risk faktörü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çoklu primer tümör, gastrointestinal sistem, metakron, senkron

Tam Metin (İngilizce)