Atnalı Böbrekte Cerrahi Sorunlar ve Sonuçlar
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 57-62
Mart 2024

Atnalı Böbrekte Cerrahi Sorunlar ve Sonuçlar

Bagcilar Med Bull 2024;9(1):57-62
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 27.12.2023
Kabul Tarihi: 15.03.2024
Yayın Tarihi: 21.03.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Atnalı böbrek (ANB) tanılı hastaların klinik özelliklerini, eşlik eden cerrahi sorunlarını ve nefrolojik takipte böbrek gelişim sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

2015-2023 yılları arasında pediyatrik cerrahi kliniğimizde, ANB tanısı olup cerrahi endikasyon konularak ameliyat edilen 24 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular:

Hastaların 16’sı erkek, sekizi kızdı. Yaş ortalamaları 77,3 (1,5-192) ay olarak hesaplandı. Ortalama takip süresi 48 (12-120) aydı. ANB 10 hastada tesadüfen bulunurken, yedi hastada prenatal olarak teşhis edildi. 11 çocukta mesane disfonksiyonu ve altı hastada spina bifida tanısı vardı. Hastaların 13’ünün sık üriner sistem enfeksiyonu geçirdiği tespit edildi. Hastalara üreteropelvik bileşke darlığı tanısıyla Anderson-Hynes piyeloplastisi, vezikoüretral reflü (VUR) ve üreterovezikal darlık tanılarıyla üreteroneosistostomi, VUR nedeniyle vezikoüretral enjeksiyon sting, nonfonksiyone çift sistem tanısıyla üst kutup heminefrektomi, taş saptanması üzerine holmium lazer eşliğinde litotripsi ve bilateral Wilms tümörü saptanarak tek taraflı nefrektomi, isthmusektomi ve karşı taraf böbrek nefron koruyucu cerrahi şeklinde cerrahi müdahale gerekti. Ameliyat sonrası takip sürecinde, üç hastanın idrar yolu enfeksiyonu geçirmeye devam ettiği, beşinde böbrekte skar oluştuğu, üçünde proteinüri ve dördünde hipertansiyon geliştiği görüldü. Wilms tümörü nedeniyle ameliyat edilen iki hasta ile beraber toplamda üç hastada sistatin-C değerlerinin yükseldiği ve kronik böbrek hastalığı (KBH) geliştiği saptandı.

Sonuç:

ANB tanılı hastalar tetkik edilirken cerrahi gerektirebilecek ürolojik anormallikler ve ameliyat sonrasında özellikle üriner sistem enfeksiyonu geçirme ve böbreklerde skar oluşumu açısından takip edilmelidir. Çalışmamızda, cerrahi olarak müdahale edilse de tek başına cerrahi işlemin KBH’sini engelleyemeyeceği ortaya konuldu.

References

1
Yavuz S, Kıyak A, Sander S. Renal outcome of children with horseshoe kidney: a single-center experience. Urology 2015;85(2):463-466.
2
Ölçücüoğlu E, Çamtosun A, Biçer S, Bayraktar AM. Laparoscopic pyelolithotomy in a horseshoe kidney. Turk J Urol 2014;40(4):240-244.
3
Sagi-Dain L, Maya I, Falik-Zaccai T, Feingold-Zadok M, Lev D, Yonath H, Singer A. Isolated fetal horseshoe kidney does not seem to increase the risk for abnormal chromosomal microarray results. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2018;222:80-83.
4
De Lucas C, Nocea A, San Roman J, Espínola B, Ecija JL, Martul MV. Solitary kidney. Study of renal morphology and function in 95. Nefrologia 2016;26(1):56-63.
5
Natsis K, Piagkou M, Skotsimara A, Protogerou V, Tsitouridis I, Skandalakis P. Horseshoe kidney: a review of anatomy and pathology. Surg Radiol Anat 2015;36:517-526.
6
Rushton HG. The evaluation of acute pyelonephritis and renal scarring with technetium 99m-dimercaptosuccinic acid renal scintigraphy: evolving concepts and future directions. Pediatr Nephrol 1997;11(1):108-120.
7
Kölln CP, Boatman DL, Schmidt JD, Flocks RH. Horseshoe kidney: a review of 105 patients. J Urol 1972;107(2):203-204.
8
Odiase VO. Horseshoe kidney. A review of 25 cases. J R Coll Surg Edinb 1983;28(1):41-45.
9
Segura JW, Kelalis PP, Burke EC. Horseshoe kidney in children. J Urol 1972;108(2):333-336.
10
O’Brien J, Buckley O, Doody O, Ward E, Persaud T, Torreggiani W. Imaging of horseshoe kidneys and their complications. J Med Imaging Radiat Oncol 2008;52(3):216-226.
11
Cascio S, Sweeney B, Granata C, Piaggio G, Jasonni V, Puri P. Vesicoureteral reflux and ureteropelvic junction obstruction in children with horseshoe kidney: treatment and outcome. J Urol 2002;167(6):2566-2568.
12
Kao PF, Sheih CP, Tsui KH, Tsai MF, Tzen KY. The 99mTc-DMSA renal scan and 99mTc-DTPA diuretic renogram in children and adolescents with incidental diagnosis of horseshoe kidney. Nucl Med Commun 2003;24(5):525-530.
13
Pitts WR Jr, Muecke EC. Horseshoe kidneys: a 40-year experience. J Urol 1975;113(6):743-6.
14
Boatman DL, Kölln CP, Flocks RH. Congenital anomalies associated with horseshoe kidney. J Urol 1972;107(2):205-207.
15
Lampel A, Hohenfellner M, Schultz-Lampel D, Lazica M, Bohnen K, Thürof JW. Urolithiasis in horseshoe kidneys: therapeutic management. Urology 1996;47(2):182-186.
16
Evans WP, Resnick MI. Horseshoe kidney and urolithiasis. J Urol 1981;125(5):620-621.
17
Glenn JF. Analysis of 51 patients with horseshoe kidney. N Engl J Med 1959;261:684-687.
18
Grossfeld GD, Ginsberg DA, Stein JP. Bilateral Wilms’ tumor in horseshoe kidney. J Urol 1993;150(2 Pt 1):401-403.
19
Wühl E, Schaefer F. Can we slow the progression of chronic kidney disease? Curr Opin Pediatr 2010; 22(2):170-175.
2024 ©️ Galenos Publishing House