Özgün Araştırma

Yaşlılık Evrelerine Göre Perioperatif Komplikasyon Gelişimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-039

  • Meliha Orhon Ergün
  • Seniyye Ülgen Zengin
  • Pelin Çorman Dinçer
  • Tümay Umuroğlu
  • Zuhal Aykaç

Gönderim Tarihi: 04.05.2022 Kabul Tarihi: 02.06.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(2):158-164

Amaç:

Bu çalışma yaşa göre katmanlara ayrılmış yaşlı hastalarda perioperatif komplikasyon risklerini incelemeyi amaçlamıştır.

Yöntem:

Bu prospektif gözlemsel çalışmaya, genel anestezi altında cerrahi girişim yapılan yaşlı hastalar (yaşlı hastalar, 65-74 yaş; ileri yaşlı hastalar, 75-84 yaş; ve çok ileri yaşlı hastalar, ≥85 yaş) ve kontrol grubu (20-30 yaş) dahil edilmiştir.

Bulgular:

İki yüz altmış hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Farklı yaş alt grupları perioperatif komplikasyonlar açısından farklı seyir göstermiştir. Herhangi bir komplikasyon olması şeklindeki kombine sonlanım noktası için, vücut kitle indeksi>28 olması [olasılık oranı (OO): 2,4; %95 güven aralığı (GA): 1,2-4,6; p=0,012] ve başlangıçta çoklu ilaç kullanıyor olmak (OO: 1,9; %95 GA: 1,1-3,5; p=0,029) anlamlı bağımsız belirleyiciler olarak bulunmuştur. Kontrollere göre, her bir yaşlı alt grubunda bulunmak anlamlı bağımsız belirleyici olarak saptanmıştır: Yaşlılar (OO: 4,9; %95 GA: 2,2-10,8; p<0,001); ileri yaşlılar (OO: 2,5; %95 GA: 1,1-5,4; p=0,025); çok ileri yaşlılar (OO: 5,6; %95 GA: 2,5-12,6; p<0,001).

Sonuç:

Genç hastalarla karşılaştırıldığında, yaşlı hastalar intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından yüksek risk altında görünmektedir ve her bir yaş grubunun farklı tip komplikasyonlar için riski artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, çok ileri yaşlı, ileri yaşlı, komplikasyonlar, yaşlı, yaşlılar

Tam Metin (İngilizce)