Özgün Araştırma

Staghorn Böbrek Taşlarının Yönetiminde İki ve İkiden Fazla Giriş Perkütan Nefrolitotominin Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2020.09.058

  • Yusuf Turushan Özcanlı
  • Mustafa Erkoç

Gönderim Tarihi: 09.09.2020 Kabul Tarihi: 23.11.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):37-41

Amaç:

Bu çalışmadaki amacımız staghorn taşı olan hastalarda iki ve ikinin üzerinde giriş yapılan perkütan nefrolitotomi (PKNL) sonuçlarının ve komplikasyonlarının değerlendirilmesidir.

Yöntem:

Kliniğimizde Mart 2015 ve Ağustos 2019 arası taş yükü 7 ve 28,2 cm2 arasında değişen staghorn kalkül nedeniyle multipl giriş yapılan 132 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrılarak multipl giriş PKNL sonuçları ve komplikasyonları incelendi. Grup 1’de iki giriş yapılan hastalar incelenirken, grup 2’de ikiden fazla giriş yapılan hastalar incelendi. Taş yüzey alanları ve lokasyonları operasyon öncesi kayıt altına alındı. Giriş sayıları, kan transfüzyon oranları ve operasyon zamanları intraoperatif veriler olarak kaydedildi. Postoperatif taşsızlık oranı kayıt altına alındı.

Bulgular:

Grup 1 93 hastayı içerirken grup 2 39 hastayı içermekteydi. Ortalama taş yükü grup 1’de 10,4 cm2 iken grup 2’de 11,2 cm2 idi, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Kan transfüzyon oranı grup 1’de %22,5 (21/93) iken grup 2’de %46,1 (18/39) olarak saptandı (p<0,05). Grup 1 için ortalama operasyon süresi 135 dakika iken grup 2 için 168 dakika olarak saptandı (p<0,05). Taşsızlık oranı sırasıyla %74,1 (69/93) ve 4,3 (29/39) idi, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,93). Sadece dört hastada majör komplikasyon gelişti (%3,4). Grup 2’de iki hasta A-V fistül nedeniyle anjioembolizasyona gönderildi, bir hastaya da hidropnömotoraks nedeniyle torakostomi uygulandı.

Sonuç:

Çalışmamız 2’den fazla girişin taşsızlık oranını anlamlı olarak yükseltmediğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda giriş sayısı arttıkça kan transfüzyon oranı, operasyon süresinde uzama ve komplikasyon oranlarında artış gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Multipl giriş, PKNL, staghorn böbrek taşı

Tam Metin (İngilizce)