Özgün Araştırma

Prematür Telarş Tespit Edilen Kız Olguların Geriye Dönük Analizi

10.4274/BMB.galenos.2020.03.08

  • Hasan Serdar Kıhtır
  • Teoman Akçay

Gönderim Tarihi: 09.03.2020 Kabul Tarihi: 06.04.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(2):24-27

Amaç:

Prematür telarş 8 yaş öncesi kız çocuklarında cinsel gelişimin diğer bulguları olmaksızın görülen meme büyümesini tanımlar. İlk iki yaş arasında sık görülse de sekiz yaşına kadar her yaş grubunda görülebilir. Çalışmamızda erken meme gelişimi nedeniyle çocuk endokrinoloji polikliniğine başvuran kız olgular geriye dönük olarak incelendi.

Yöntem:

Hasta verileri çocuk endokrinoloji polikliniğinin 01.01.2011 ve 31.12.2011 tarihleri arasındaki (bir yıl) dosya kayıtlarından geriye dönük olarak derlendi. İki yaş altı olgular ve puberte prekoks tespit edilen olgular çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular:

Ortalama yaşları 6,87±1,07 yıl olan 26 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların 12’sinde (%46) prematür pubarş da eşlik ediyordu. Olguların boy ve kilo standart sapmaları sırasıyla 0,92±1 ve 1,09±0,75 olarak tespit edildi. Olguların %61,5’inde (16 olgu) vücut kitle indeksi standart sapması 1’in üzerinde saptandı. Telarş başlama yaşıyla ilk kalıcı diş sürme yaşı ve doğum tartısı arasında korelasyon gözlenmedi.

Sonuç:

Prematür telarş etyolojisi halen net olmamakla birlikte obeziteyle ilişkili olabileceği yönünde kanıtlar artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, prematür telarş, pubarş

Tam Metin (İngilizce)