Özgün Araştırma

Panik Bozukluğa Eşlik Eden Eksen I ve Eksen II Bozuklukların Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2021.07.083

  • Mustafa Nuray Namlı

Gönderim Tarihi: 09.07.2021 Kabul Tarihi: 27.08.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):326-333

Amaç:

Panik bozukluğu (PB), tekrarlamalarla ilerleyen ve yaşam kalitesini düşüren bir bozukluktur. PB’nin diğer psikiyatrik hastalıklarla sık birlikteliği hastalığın seyrini ve tedavisini etkilemektedir. Çalışmamızda PB’ye eşlik eden eksen I ve eksen II bozuklukların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Araştırma, bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde, diagnostic and statistical manual of mental disorders, revize 3. baskı (DSM-III-R) tanı kriterlerine göre PD tanısı almış hastalarla Şubat 1996 ile Haziran 1997 tarihleri arasında yürütülmüştür. Altmış hastanın psikiyatrik değerlendirmesinden sonra sosyo-demografik ve klinik bilgi formu, DSM-III-R için yapılandırılmış klinik görüşme (SCID-I), DSM-III-R kişilik bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme (SCID-II), Hamilton anksiyete derecelendirme ölçeği ve Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare (χ²) ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. Çalışma grupları sadece PB (grup 1), eksen I bozukluğu olan PB (grup 2) ve eksen II bozukluğu olan PB (grup 3) olarak oluşturuldu.

Bulgular:

Çalışmada %56,6 eksen I ve %43,3 eksen II komorbiditesi izlendi. Majör depresyon, hipokondriyazis, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi ve obsesif-kompülsif bozukluk sırasıyla en sık görülen eksen I eştanılarıydı. Kaçınmacı, bağımlı, obsesif-kompülsif ve histrionik kişilik bozuklukları sırasıyla en sık görülen eksen II eştanılarıydı.

Sonuç:

PB’ye eşlik eden eksen I ve eksen II bozukluklarının yüksek oranda olması tedavi ve prognozu olumsuz etkiler. PB hastalarının tedavi ve takibinde bu durumun göz önünde bulundurulması ve farmakoterapiye kişilik bozukluklarını da dikkate alan psikoterapilerin eklenmesi tedavideki başarı oranını artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Kişilik bozuklukları, panik bozukluk, psikiyatrik tanı

Tam Metin (İngilizce)