Özgün Araştırma

Çocuk Acil Serviste Down Sendromlu Hastalar

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-122

  • İbrahim Hakan Bucak
  • Hilal Aydın
  • Mehmet Geyik
  • Hüseyin Tanrıverdi
  • Fedli Emre Kılıç

Gönderim Tarihi: 08.12.2021 Kabul Tarihi: 04.05.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(2):124-129

Amaç:

Bu çalışmada çocuk acil servise başvuran Down sendromlu (DS) olguların değerlendirilmesi ve rutin kontrol amacı ile poliklinik başvurusu yapan DS olgularla karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem:

01.10.2018-31.03.2019 tarihleri arasında, üçüncü basamak bir üniversite hastanesi çocuk acil servisine herhangi bir nedenle başvuran DS hastalar (grup 1) ile, çocuk polikliniğine rutin kontrol amacıyla başvuran DS hastalar (grup 2) çalışmaya alındı. Hastalara ait demografik veriler (yaş, cinsiyet), ağırlık, boy ve baş çevresi ölçümleri, genel sağlık durumlarına ait veriler incelendi. Grup 1’deki olguların çocuk acil servis başvuru şikayeti, fizik muayene bulguları, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme yöntemleri ve hastanın sonlanımı değerlendirildi.

Bulgular:

Grup 1’de ortalama yaşları 50,24±48,4 (1-163) ay olan 41 olgu (13 kız, 28 erkek), grup 2’de ortalama yaşları 52,94±50,1 (1-168) ay olan 49 olgu (17 kız, 32 erkek) çalışmaya alındı. Grup 1’deki olguların grup 2’ye göre kalp hastalığı (p=0,004), kalp hastalığı için ilaç kullanma (p=0,038), tiroid hastalığı (p=0,001) ve tiroid hastalığı için ilaç kullanma (p=0,001) oranı daha yüksek iken grup 2’deki olguların grup 1’e göre spor yapma (p=0,032) durumu istatistiksel olarak anlamlı yüksek idi. Gruplar arasında antropometrik ölçümler açısından fark yoktu.

Sonuç:

Dezavantajlı hasta gruplarının genel sağlık durumlarının bilinmesi onlara daha iyi sağlık hizmeti sunumuna imkan verecektir. Çocuk acil servise başvuran DS olgular genel sağlık durumu ve eşlik eden hastalıklar açısından rutin kontrol amaçlı polikliniğe başvuran DS olgulardan farklı özellik sergilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, ateş, sağlık, çocuk acil tıp

Tam Metin (İngilizce)