Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine Ateş Şikayeti ile Başvuran Hastaların Kısa Dönem Sonuçları

10.4274/BMB.galenos.2020.05.17

  • Ülkem Koçoğlu Barlas

Gönderim Tarihi: 02.05.2020 Kabul Tarihi: 08.07.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(3):82-87

Amaç:

Çocuk acil servisine ateş şikayeti ile başvuran hastaların genel özelliklerinin incelenmesi, ailelerin sosyo-demografik özelliklerinin acil servise başvuru ile arasındaki ilişkinin saptanması, düzenlenen tedaviler ile ateşin düşme süresi arasındaki ilişkinin araştırılması ve ateşin acil servis başvurusu sonrasındaki dönemde çocuk ve ailenin yaşamına etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışma grubu 5 Mart- 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında çocuk acil servisine ateş şikayeti ile başvuran ve ölçülen aksiller ateş düzeyi 38 °C ve üzeri olan hastalardan oluşmaktadır. Hastaların fizik muayeneleri yapılarak, tanılarına uygun tedavileri düzenlenmiş ve ebeveynlerden ailelerin sosyo-demografik özellikleri hakkında bilgiler alınmıştır. Yedi-10 gün sonra ulaşılan ebeveynlere ateşin düşme süresi, bu süreçte başka bir sağlık kuruluşuna başvurup başvurma gereksinimi olup olmadığı, ateşi düşürmek için kullanılan yöntemler ve çocuğun okula devamsızlık yapıp yapmadığı ile ilgili sorular sorulmuştur.

Bulgular:

Çalışmaya 245 hasta dahil edilmiş, 7-10 gün sonraki kontrollerde 17 ebeveyne ulaşılamadığı için çalışma 228 hastanın verileri üzerinden tamamlanmıştır. Olguların %73,1’lik kısmı ateş başladıktan sonraki ilk 24 saat içerisinde acil servisimize başvurmuştur. Toplam 57 hastaya (%23,3) sadece antipiretik tedavi reçete edilirken, 181 hastaya (%73,9) antipiretik ve antibiyotik tedavisi reçetelenmiş, yedi hasta (%2,9) ise hastaneye yatırılarak tedavi edilmiştir. Verilen tedavi ile 189 hastanın (%82,8) ateşinin düştüğü, 39 hastanın ise (%17,2) tekrar bir sağlık kuruluşu başvurusu olduğu öğrenilmiştir. Yedi yaş ve üzeri çocuklarda okul devamsızlık durumu ise %72,9 olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Biz, acil servisi yoğun sağlık kuruluşlarında dahi ateşle başvuran hasta ve hasta yakınlarının kaygılarını giderme ve eğitimi için vakit ayrılması gerektiğini düşünmekte, antibiyotik tedavisinin azaltılıp ilk başvuruda semptomatik tedavi verilmesini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Acil, antibiyotik, ateş, çocuk

Tam Metin (İngilizce)