Özgün Araştırma

Metalik Kalça Protezli Hastalarda Pelvik BT’de MAR Tekniğinin Anorektal Bölgenin Görüntü Kalitesine Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-09

  • Serap Baş
  • Elbrus Zarbaliyev

Gönderim Tarihi: 27.01.2022 Kabul Tarihi: 21.05.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(2):137-143

Amaç:

Bu çalışmada metalik kalça protezi olan hastalarda anorektal bölgenin bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesinde yinelemeli rekonstrüksiyon (IR) yönteminin tek başına ve metalik artefakt azaltma (MAR) ile kullanılmasının görüntü kalitesi üzerindeki etkilerini karşılaştırmayı ve IR+MAR yaklaşımının radyolojik değerlendirmeye katkısını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Kalça protezi taşıyan 22 hastada, sübjektif kriterler olarak metal artefakt görselleştirme derecesi ve anal kanal (AK), alt rektum (InR), mezorektum (MsR), perianal yağ dokusu (PFT) ve levator ani kası (LAM) gibi kritik anatomik yapılar, sadece IR tekniği ve IR+MAR yaklaşımı kullanılarak IR ve MAR rekonstrüksiyonları ile pelvik BT görüntüleri değerlendirildi. Objektif kriterler olarak, MAR tekniği ve MAR tekniği uygulanmayan görüntülerde pelvik yumuşak dokuyu kapatan en belirgin hipodens artefaktlar ve hiperdens artefaktlar ölçüldü.

Bulgular:

BT görüntüleme sonrası gözlenen yaygın metal artefaktları için MAR tekniğinin kullanılmasının radyolojik olarak AC, InR, MsR, PFT ve LAM’de tanısal değeri önemli ölçüde artırdığı bulundu. Yöntemin pelvik kemik ve kas dokularının görüntülenmesinde ve tanı kalitesinde belirgin bir artış sağladığı belirlendi. Hipodens artefakt ölçümleri ile hiperdens artefakt ölçümleri arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç:

Metalik kalça protezi olan hastalarda pelvik BT’de IR+MAR rekonstrüksiyonu yapılması görüntü kalitesini ve BT’nin tanısal değerini iyileştirmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme yapamayan hastalarda anorektal patolojilerin görüntülenmesinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anorektal patolojiler, iteratif rekonstrüksiyon, kalça protezi, MAR tekniği

Tam Metin (İngilizce)