Özgün Araştırma

Mesane Kanseri Hastalarında De Ritis Oranının Önemi

10.4274/BMB.galenos.2020.03.09

  • Kasım Ertaş
  • Recep Eryılmaz
  • Rahmi Aslan
  • Murat Demir
  • Kerem Taken

Gönderim Tarihi: 10.03.2020 Kabul Tarihi: 06.07.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(3):69-74

Amaç:

Çok sayıda çalışmada belirtildiği üzere, serum aspartat transaminaz/alanin transaminaz (AST/ALT) oranı (De Ritis Oranı) ile kanser olguları arasında ilişki bulunmaktadır. Ancak araştırmacıların elde ettikleri sonuçlar tartışmalıdır ve çoğu bilimsel makalede farklı sonuçlar bulunmaktadır. Ürotelyal karsinoma hastalarında De Ritis oranının arttığını gösteren araştırmalar mevcuttur. Bu çalışmada diğer araştırmalarla benzer bir biçimde De Ritis oranı ile mesane kanseri arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Yöntem:

Bu çalışma hastanemizin 20/07/2018 tarihli ve 2018/12 belge no’lu etik kurulu onayı müsaadesince gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya mesane kanserinden ameliyat edilen 172 hasta ve 68 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu dahil edilmiştir. Bu hastaların AST/ALT değerleri ile tümör evreleri, patolojileri arasında bir ilişki olup olmadığı değerlendirilmiş, ayrıca De Ritis oranının sağlıklı ve hasta bireyler arasında farklılık gösterip göstermediği retrospektif olarak araştırılmıştır.

Bulgular:

Yüz yetmiş iki hasta ve 68 kontrol grubu olmak üzere toplamda 240 kişinin değerlendirildiği bu çalışmada, AST/ALT oranı ile tümör evresi, tümör patolojisi, ultrason bulguları, tümör boyutu arasında herhangi bir istatistiksel anlamlılık gözlenmemiş, buna karşın kontrol grubu ile mesane kanseri hastaları arasında AST/ALT oranı bakımından istatistiksel olarak farklılık gözlenmiştir. Mesane kanseri hastalarında De Ritis oranı (AST/ALT) kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur (ortalama: 1,18/0,91).

Sonuç:

Bu çalışmanın bulgularına göre, mesane tümörü hastalarında AST/ALT oranı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında farklılık göstermektedir. Bu nedenle, De Ritis oranının bu hastaların değerlendirilmesinde teşhise ve hastalığın seyrine yardımcı bir parametre olduğunu düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Aspartat transaminaz/alanin transaminaz oranı, De Ritis, mesane kanseri

Tam Metin (İngilizce)