Özgün Araştırma

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Klinik Bulguları ve Kemik Mineral Dansitometri Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2020.04.12

  • Sezin Naiboğlu
  • Zerrin Önal
  • Emrah Naiboğlu

Gönderim Tarihi: 22.04.2020 Kabul Tarihi: 12.07.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(3):88-93

Amaç:

Çölyak hastalığı tanısı almış çocuklar, gelişebilecek osteoporoz açısından yakın takipte olmalıdır. Çölyak tanısı almış ve sıkı glutensiz diyet başlanan çocukların kemik dansitometre ile osteoporoz durumları değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Hastanemiz çocuk gastroenteroloji polikliniğinden takipli Çölyak hastalığı tanısı olan 80 çocuğun başvuru yakınmaları, antropometrik verileri, başvuru sırasındaki laboratuvar bulguları ile glutensiz diyet sonrası bakılan laboratuvar bulguları ve kemik dansitometre sonuçları retrospektif olarak araştırıldı.

Bulgular:

Çalışma Aralık 2015 ve Şubat 2016 tarihleri arasında hastanemizde Çölyak hastalığı tanılı hastalar ile yapılmıştır. Çalışma 31’i (%38,7) erkek, 49’u (%61,3) kız toplam 80 olgu ile yapılmıştır. Olguların yaş ortalaması 10,01±4,75 yıldı. Gastrointestinal sistem bulguları olan olguların en sık semptomu karın ağrısı ve ishalken, gastrointestinal sistem dışı en sık görülen bulgular büyüme gelişme geriliği ve anemi olmuştur. Çalışmamızda, osteoporoz sıklığı %14 olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Çalışmamızda Çölyak hastalığı tanısı almış çocukların çoğunluğunun gastrointestinal sistem dışı bulgularla hastaneye başvurdukları veya asemptomatik oldukları gösterilmektedir. Hastalığın gastrointestinal sistem dışı bulgularının dikkatle sorgulanması önemlidir. Çölyak hastalığı takibinde Kemik Mineral Dansitometre istenmesi osteoporoz olan hastaların tanı alması ve boy uzaması açısından önemli bir belirteçtir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çölyak hastalığı, osteoporozis

Tam Metin (İngilizce)