Özgün Araştırma

Laparoskopik ve Açık Jinekolojik İşlemde Endotrakeal Kaf ve Alveolar Basınçların Laringofaringeal Sonuçlara Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-127

  • Güneş Özlem Yıldız
  • Gökhan Sertçakacılar

Gönderim Tarihi: 30.12.2021 Kabul Tarihi: 24.01.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):49-55

Amaç:

Laparoskopik cerrahi (LS) sırasında yüksek karın içi basıncı hastalarda endotrakeal tüp kaf basıncını artırabilir. Bu çalışma, laparoskopik ve açık ameliyatlar sırasında farklı zaman noktalarında endotrakeal tüp kaf basıncı ve alveoler basınçların laringofaringeal sonuçlara etkisini değerlendirmeyi amaçladı.

Yöntem:

Çalışmamıza açık veya LS uygulanan yetmiş hasta dahil edildi. Kaf basıncı, tepe inspiratuar basınç (PIP) ve plato basınç değerleri endotrakeal entübasyondan sonra, karın içi karbonioksit (CO2) insüflasyonundan 15, 30, 60 dakika sonra ve ekstübasyondan önce ölçüldü. Ek olarak, tüm hastalar çalışma gruplarına kör bir gözlemci tarafından postoperatif 1., 12. ve 24. saatlerde görsel analog skala (VAS) kullanılarak boğaz ağrısı açısından değerlendirildi.

Bulgular:

LS grubundaki hastalarda entübasyondan 15, 30 ve 60 dakika sonra ve ekstübasyondan önce açık cerrahi (OS) grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek kaf basıncı, PIP ve P-plato seviyeleri vardı (p<0,05 için tüm karşılaştırmalar). Postoperatif 12. saatte LS grubunda dört (%10) hastada disfaji, 11 (%30) hastada öksürük vardı. Takip edilen zaman dilimlerinde boğaz ağrısı için VAS skoru, takip saatlerinde LS grubunda OS grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (tüm karşılaştırmalar için p<0,05). Farklı zaman noktalarında uzamış operasyon süresi ve kaf basıncı, boğaz ağrısı ile anlamlı şekilde ilişkiliydi (tüm korelasyonlar için p<0,05).

Sonuç:

Trakeanın mukozal tabakasını korumak için özellikle LS’de endotrakeal tüp kaf basınçları ve hava yolu basınçları izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, boğaz ağrısı, endotrakeal, laparoskopik cerrahi, pnömoperitoneum

Tam Metin (İngilizce)