Özgün Araştırma

Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı Olan Hastalarda Artmış Serum Met-enkefalin Seviyesi

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-11-092

  • Sema Süzen Çaypınar
  • Murat Ekin

Gönderim Tarihi: 07.10.2022 Kabul Tarihi: 05.12.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(4):360-364

Amaç:

Gebeliğin intrahepatik kolestazı (GİK) olan gebelerde serum met-enkefalin düzeylerini sağlıklı kontrollerle karşılaştırarak değerlendirmek ve gebelik sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Yöntem:

Bu kesitsel çalışma, GİK 43 gebe ve kontrol grubunu oluşturan rastgele seçilmiş 40 sağlıklı gebe ile yürütüldü. Serum met-enkefalin konsantrasyonları, enzime bağlı immünosorbent testi kullanılarak ölçüldü. Hastaların yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ), gebelik haftası, açlık serum safra asidi, serum parametreleri, doğum haftası, 1. ve 5. dakika APGAR skorları kaydedildi.

Bulgular:

Anne yaşı, VKİ ve gebelik yaşı iki grup arasında benzerdi. Gebelik sonuçları dikkate alındığında, doğum haftası GİK grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla 37 ve 38 hafta; p<0,001). Medyan met-enkefalin düzeyi, kontrol grubuna kıyasla kolestaz grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 273’e 121,5; p<0,001). Met-enkefalin düzeyi ile doğum haftası arasında anlamlı negatif korelasyon gözlendi (r=-0,33; p=0,002). Met-enkefalinin kesme noktası 145 için eğri altında kalan alan %91 idi (p<0,001). Özgüllük ve duyarlılık sırasıyla %77,5 ve %79 idi. Met-enkefalin düzeyinin kolestaz tanısı koymada anlamlı etkisi gözlendi (olasılık oranı: 1,01, p<0,001, %95 güven aralığı: 1,007-1,02).

Sonuç:

Serum Met-enkefalin düzeyi gebelik kolestazı olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak artmış izlenmiştir. Buna dayanarak, Met-enkefalin gestasyonel kolestaz tanısında yeni bir belirteç olarak düşünülebilir ve ayrıca opioid reseptör antagonistleri umut verici bir tedavi alternatifi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, kaşıntı, kolestaz, opioid, safra asitleri

Tam Metin (İngilizce)