Özgün Araştırma

Femoral Boyun Kırığı Olan Yaşlılarda Endoprotez Seçiminin Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2021.03.033

  • Hasan May
  • Yusuf Alper Katı

Gönderim Tarihi: 12.03.2021 Kabul Tarihi: 11.06.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):242-247

Amaç:

Hemiartroplasti, ≥60 yaş hastalarda femur boyun kırıklarının tedavisinde en sık kullanılan tedavidir. Bu çalışmada, femur boyun kırıklı yaşlı hastalarda hemiartroplastide kullanılan unipolar ve bipolar endoprotezlerin fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı.

Yöntem:

Bu çalışmaya 2004-2019 yılları arasında femur boyun kırığı nedeniyle hemiartroplasti yapılan ≥60 yaş üzeri toplam 63 hasta alındı. Hastaların 36’sına unipolar, 27’sine ise bipolar endoprotez takıldı. Tüm hastalar en az 12 ay süreyle takip edildi. Kırıklar Pauwels sınıflandırmasına göre değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Ameliyat sonrası kalça fonksiyonları, Harris kalça skoru (HHS) ile değerlendirildi.

Bulgular:

Unipolar endoprotez implante edilen grubun ortalama yaşı 74,1±7,3 yıl, bipolar endoprotez takılan grubun ortalama yaşı 72,9±8,3 yıl idi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve kırık lokalizasyonu açısından anlamlı bir fark izlenmedi. Pauwels sınıflandırmasına göre kırık tipleri açısından iki endoprotez grubu arasında anlamlı bir fark vardı (p<0,01). Takip süresi, dislokasyon ve yara yeri enfeksiyonu gruplar arasında benzerdi. HHS’nin ortalama topallama, çorap giyme, hareket kabiliyeti ve toplu taşıma aracına binme alt başlıklarının ortalama skoru, bipolar artroplasti uygulanan hastalarda anlamlı düzeyde daha yüksekti (sırasıyla; p=0,014, p=0,020, p=0,026, ve p=0,03). Ancak toplam HHS skoru, gruplar arasında benzerdi (p=0,728).

Sonuç:

Çalışma sonuçlarımız HSS alt başlık skorlarına göre mobilizasyonun daha iyi öngörülebildiği hastalarda bipolar artroplastinin daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bununla birlikte unipolar artroplasti, femur boyun kırığı olan yaşlı hastalarda daha düşük maliyetli bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, Harris kalça skoru, hemiartroplasti

Tam Metin (İngilizce)