Özgün Araştırma

Endemik Bölgede Komplike ve Komplike Olmayan Bruselloz Olgularının Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-028

  • Merve Sefa Sayar
  • Dilek Bulut
  • Doğan Barış Öztürk

Gönderim Tarihi: 15.03.2022 Kabul Tarihi: 22.07.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(3):205-211

Amaç:

Komplike ve komplike olmayan bruselloz olgularında klinik ve laboratuvar değişikliklerin araştırılması amaçlandı.

Yöntem:

Çalışmada enfeksiyon hastalıkları biriminde yatan veya polikliniklerde izlenen 268 bruselloz hastası (≥18 yaş) retrospektif olarak değerlendirildi. Komplike ve komplike olmayan bruselloz olguları incelendi.

Bulgular:

Çalışmada 268 bruselloz olgusu değerlendirilmiş olup; hastaların %80,7’sinde taze peynir tüketimi mevcuttu. Ayrıca olguların sırasıyla %93,2, %90,8, %88,8 ve %84’ünde artralji, halsizlik, terleme ve ateş gibi semptomlar vardı. Anemi, lökopeni, lökositoz, trombositopeni ve C-reaktif protein (CRP) artışı da sırasıyla hastaların %25,9, %4,9, %7,2, %9,2 ve %60,2’sinde saptandı. Hastaların %32,4’ünde komplikasyon geliştiği, 59 hastada (%67,8) osteoartiküler, 17 hastada (%19,5) genitoüriner ve üç olguda (%3,44) hematolojik komplikasyon geliştiği saptandı. Komplikasyonlar erkek hastalarda daha sıktı. Komplike olgularda CRP ve nötrofil/lenfosit oranları da (NLR) daha yüksek bulundu.

Sonuç:

Komplike bruselloz olgularında cinsiyet, CRP ve NLR gibi değerlerin komplike olmayan gruptan anlamlı olarak farklı olması nedeniyle, mikroorganizmaya maruz kalma süresinin daha uzun olmasından dolayı enfeksiyon parametrelerinde anlamlı bir artış saptanmış olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle komplikasyonların erken tespiti ve zamanında teşhis, prognozu iyileştirmede hayati bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, C-reaktif protein, komplikasyon, nötrofil/lenfosit oranı

Tam Metin (İngilizce)