Özgün Araştırma

Ekstremite Ağrısı ile Çocuk Polikliniğine Başvuran Çocuk Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2020.03.10

  • Sezin Naiboğlu
  • Emrah Naiboğlu
  • Özden Aksu Sayman
  • Fatma Gül Demirkan

Gönderim Tarihi: 24.03.2020 Kabul Tarihi: 29.04.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(2):40-44

Amaç:

Tekrarlayan alt ekstremite ağrıları (büyüme ağrıları) çocuklardaki kas-iskelet sistemi ağrılarının enflamatuvar olmayan en sık sebebidir. Bu araştırmada çocuk polikliniğine kas iskelet sistemi şikayetleriyle başvuran ve D vitamini düzeyi bakılan hastaların verilerini inceledik. Böylece D vitamini eksikliği ile ilişkili olabilecek kas iskelet sistemi semptomlarını araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Polikliniğimize Ocak 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında eksremite ağrısı ile başvuran 3-16 yaş grubundaki çocukların klinik özellikleri, tetkik sonuçları ve tanılarına ait bilgiler retrospektif olarak incelendi. Kronik hastalığı olan, romatolojik veya ortopedik olabilecek eklem bulgusu olan ve D vitamini kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular:

Çalışmamıza katılan 103 çocuğun 48’i (%46,6) kız, 55’i (%53,4) erkekti. Çocukların yaşları 3-16 yaş aralığında olup, ortalama yaşı 8,8±4,2 idi. Çocukların ortalama serum 25 (OH) D vitamin düzeyi 15,4±6,5 olarak saptandı. Serum 25 (OH) D vitamin düzeyine göre gruplandırılan çocukların 10’unda (%9,7) ağır D vitamini eksikliği, 25’inde (%23,4) D vitamini eksikliği, 42’sinde (% 40,8) D vitamini yetersizliği saptandı.

Sonuç:

Çocuklarda bacak ağrısı şikayeti sık karşılaşılan bir durum olup, büyüme ağrıları gibi enflamatuvar olmayan nedenler kas-eklem ağrısının en sık sebebidir. Kas-iskelet ağrısı olan hastaların D vitamini eksikliği açısından mutlaka taranması gerekir. Çalışmamızda eklem-kas ağrısı şikayeti ile başvuran ve büyüme ağrısı düşünülen hastalarda vitamin D düzeyi incelemesinin önemini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Büyüme ağrısı, çocuk, D vitamini

Tam Metin (İngilizce)