Özgün Araştırma

Diyabetik Polinöropati ve Nöropatik Ağrıda Hangi Belirteçler Rol Oynuyor?

10.4274/BMB.galenos.2021.05.066

  • Mehlika Panpallı Ateş
  • Sevgi Ferik
  • Hayat Güven
  • Selim Selçuk Çomoğlu

Gönderim Tarihi: 24.05.2021 Kabul Tarihi: 15.08.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):320-325

Amaç:

Diabetes mellitus (DM) hastalarında nöropati ve ağrı gelişiminde ürik asit (UA), C-reaktif protein (CRP), γ-glutamiltransferaz (GGT), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve fibrinojen seviyelerinin artışı, enflamasyon ve vasküler hasara bağlı mekanizmalar yoluyla oksidatif stresi artırarak nöropati gelişiminde rol oynayabilir. Bu çalışmada polinöropati olan ve olmayan tip 2 DM’li hastalarda serum UA, GGT, CRP, ESR ve fibrinojen düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Çalışmaya toplam 96 tip 2 DM hastası ve 24 kişi (kontrol grubu) dahil edildi. Fizik muayeneler, nöropatik ağrı ölçekleri, laboratuvar testleri (UA, GGT, CRP, ESR ve fibrinojen seviyeleri) ve elektronöromiyografi değerlendirildi.

Bulgular:

Doksan altı tip 2 DM hastası ve 24 sağlıklı kişi çalışma ve kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Nöropatik ağrısı olan diyabetik polinöropati (DPN) hastalarında CRP ve düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Gruplar arasında UA, GGT, CRP ve fibrinojen düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç:

Nöropatik ağrılı DPN hastalarında artmış CRP seviyeleri, DPN ile ilişkili ağrı patogenezinde yer alan enflamatuvar mekanizmaları yansıtabilir.

Anahtar Kelimeler: CRP, diabetes mellitus, diyabetik nöropatik ağrı, diyabetik periferik nöropati, ürik asit

Tam Metin (İngilizce)