Özgün Araştırma

Demografik Verilere Göre Sigara Dumanına Aktif ve Pasif Maruziyet ile Ciddi Lomber İntervertebral Disk Dejenerasyonu Arasındaki İlişki

10.4274/BMB.galenos.2021.03.031

  • Fatma Esra Bahadır Ülger

Gönderim Tarihi: 10.03.2021 Kabul Tarihi: 21.05.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):220-228

Amaç:

Aktif, eski ve pasif sigara içme durumunun lomber intervertebral disklerin dejenerasyonuna etkisini araştırmaktır.

Yöntem:

Çalışmaya lomber spinal manyetik rezonans görüntüleme yapılan 20-70 yaş aralığında olan 360 hasta dahil edildi. Hastalar sigara içme durumlarına göre aktif, eski, pasif içici ve içmeyen olarak gruplandırıldı. Aktif ve eski sigara içenler için kümülatif sigara dozu paket yılı cinsinden hesaplandı ve iki alt gruba ayrıldı: ≤9 paket-yıl veya >9 paket-yıl. Bir yıldan fazla ve günde bir saatten fazla sigara dumanına maruz kalan hastalar pasif içici grubuna dahil edildi. Lomber intervertebral diskler, sagital T2 ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleri kullanılarak Pfirrmann disk dejenerasyon derecelendirme sistemi ile değerlendirildi. Grade IV ve V olarak tanımlanan diskler, “ciddi disk dejenerasyonu” olarak kabul edildi.

Bulgular:

Sigara içme durumu ile cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi ve lomber lordoz açısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0,05). Sigara içme durumu ile L1-2, L2-3, L5-S1 seviyelerinde ciddi disk dejenerasyonu varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). Ciddi intervertebral disk dejenerasyonu oranı L1-2’de (%15) düşüktü ve diğer disk seviyelerinde kademeli olarak arttı (L2-3: %20,3, L3-4: %28,3, L4-5: %47,2, L5- S1: %53,6). Çok değişkenli analize göre, yaştaki her bir birim artış tüm seviyelerde intervertebral disk dejenerasyonu ile anlamlı derecede ilişkiliydi (p<0,05). Pasif içicilik L2-3 ve L3-4 disk dejenerasyonu ile anlamlı derecede ilişkili bulunurken, >9 paket-yıl aktif sigara içimi L5-S1 disk dejenerasyonu ile anlamlı derecede ilişkili bulundu (p<0,05).

Sonuç:

Üst lomber seviyelerde pasif sigara içimi ile ciddi disk dejenerasyonu arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca sigarayı bırakmanın, disk dejenerasyonuna katkıda bulunan bazı sigara ile ilgili olumsuz etkileri tersine çevirebileceği düşünülmüştür

Anahtar Kelimeler: Aktif sigara içen, eski sigara içen, intervertebral disk dejenerasyonu, manyetik rezonans görüntüleme, pasif içicilik, sigara içme

Tam Metin (İngilizce)