Özgün Araştırma

Benign ve Malign Böbrek Kitlelerinin Enflamasyon Markerlarıyla Ayrımı

10.4274/BMB.galenos.2021.02.028

  • Murat Demir
  • Recep Eryılmaz
  • Rahmi Aslan
  • Kasım Ertaş
  • Kerem Taken

Gönderim Tarihi: 16.02.2021 Kabul Tarihi: 26.07.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):276-279

Amaç:

Görüntüleme yöntemlerindeki son gelişmelere rağmen, böbrek kitlelerinin patolojisini tahmin etmede hala %10-20 oranı yetersizdir. Bu nedenle, hematolojik enflamatuvar belirteçlerin patoloji sonucunu tahmin etmede yararlı olup olmadığını incelemeyi amaçladık.

Yöntem:

Ocak 2010 ile Ekim 2020 tarihleri arasında böbrek kitlesi nedeniyle opere edilen 116 hasta çalışmaya dahil edildi. Retrospektif olarak preoperatif trombosit, nötrofiller, lenfosit sayıları ve oranları patoloji sonuçları ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 116 hastanın yaş ortalaması 55,36±13,93 yıl idi. Yirmi altı (%22,4) hastanın patoloji sonuçları benign iken 90’ı (%77,6) malign idi. Nötrofil sayısı ve nötrofil lenfosit oranı benign grupta anlamlı olarak daha düşüktü. Renal hücreli karsinomlu hastalarda yüksek Fuhrman derecelerinde trombosit sayısı ve trombosit lenfosit oranı daha yüksek iken lenfosit sayısı ise daha düşüktü.

Sonuç:

Hematolojik enflamatuvar belirteçler, ameliyattan öncesi böbrek kitlelerinin patoloji sonucunu tahmin etmede yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek neoplazmaları, kan trombositleri, lenfosit, nötrofil

Tam Metin (İngilizce)