Özgün Araştırma

Akut Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Mortaliteyi Öngörmede MPVLenfosit Oranı ve MPV-Trombosit Oranının Rolü

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-112

  • Serkan Karahan
  • Fahrettin Katkat
  • Sinan Varol
  • Mehmet Fırat Yıldırım
  • Orhan İnce
  • İrfan Şahin
  • Ertuğrul Okuyan

Gönderim Tarihi: 28.10.2021 Kabul Tarihi: 06.02.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):32-37

Amaç:

Bu çalışmada, hastanede yatan glomerüler filtrasyon hızı (GFR) <60 olan akut miyokard enfarktüsü (AMI) tanısı alan hastalarda ortalama trombosit hacmi/lenfosit oranı (MPVLR) ve ortalama trombosit hacmi/trombosit oranı (MPVPR) laboratuvar parametrelerinin prognoz ve mortalite ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Bu çalışma retrospektif bir kohort çalışması olarak tasarlanmıştır. 01 Ocak 2018-01 Ocak 2021 tarihleri arasında hastanemizde yatan 18 yaş üstü ve GFR <60 olan 200 miyokard enfarktüsü (MI) hastası çalışmaya dahil edildi. Hastalar sağkalım ve mortalite olarak 2 gruba ayrıldı. İki grup demografik özellikler, klinik veriler (semptomlar, komorbiditeler, laboratuvar bulguları, GFR, koroner anjiyografi, kullanılan ilaçlar ve hastalardaki komplikasyonlar) açısından karşılaştırıldı. MPVLR, ortalama trombosit hacminin kan basıncına bölünmesiyle bulundu. MPVPR ortalama trombosit hacminin trombosit sayısına bölünmesi ile bulundu.

Bulgular:

Hayatta kalanların yaş ortalaması 64,3±10,4 idi. Mortalite grubunda ortalama yaş 70,02±9,3 idi. MPVLR düzeyleri mortalite grubunda (8,39±5,9), sağ kalan gruba (6,58±5,4) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,011). Ancak MPVPR düzeyleri mortalite grubunda (0,041±0,01), hayatta kalan gruba (0,044±0,01) (0,01-0,16) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0,048). Mortalite grubundaki hastalarda ROC analizi sonuçlarına göre, MPVLR için duyarlılık %50,0 ve özgüllük %68,6 (p=0,010); MPVPR için duyarlılık %41,0 ve özgüllük %47,9 idi. Regresyon analizinde mortalite ile anlamlı olarak ilişkili bulunan risk faktörleri arasında MPVPR (β: 0,045, olasılık oranı (%95 güven aralığı): 0,945 (0,899-1,001), p=0,032] yer aldı.

Sonuç:

Ucuz ve kolay bulunabilen yeni enflamatuvar belirteçler olarak MPVLR ve MPVPR, GFR <60 olan ve AMI’dan ölen hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti. Ek olarak, MPVLR ve MPVPR, MI’dan ölüm oranını tahmin edebildi.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard enfarktüsü, mortalite, MPV-lenfosit oranı, MPV-trombosit oranı

Tam Metin (İngilizce)