Özgün Araştırma

Toplumda Yaşayan Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Sarkopeni ve Denge

10.4274/BMB.galenos.2021.03.034

  • Bilinç Doğruöz Karatekin
  • Şeyhmus Yasin
  • Yasemin Yumuşakhuylu
  • Fethullah Bayram
  • Afitap İçağasioğlu

Gönderim Tarihi: 14.03.2021 Kabul Tarihi: 27.04.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):198-203

Amaç:

Sarkopeni ve osteoporoz, ortak risk faktörlerini ve biyolojik yolları paylaşır. Bu çalışmada postmenopozal osteoporozlu hastalar, Avrupa Yaşlılarda Sarkopeni Çalışma Grubu (EWGSOP) tarafından önerilen algoritma kullanılarak sarkopeni açısından tarandı ve sarkopenik hastalarda denge bozukluğu araştırıldı.

Yöntem:

Elli üç postmenopozal osteoporotik hasta, EWGSOP tarafından önerilen algoritmaya göre sarkopeni açısından değerlendirildi. Algoritmada yer alan parametrelerden yürüme hızının değerlendirilmesinde zamanlı kalk&yürü testi (ZKY), kavrama gücü ölçümünde Jamar el dinamometresi ve kas kütlesi ölçümünde baldır çevresi (cm) kullanıldı. Denge, Berg denge ölçeği ve fonksiyonel yeterlilik ZKY kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Ortalama yaşı 65,48±9,12 (47-84) yıl olan 53 postmenopozal osteoporoz hastası çalışmaya alındı. On altı hasta (%30,2) bir önceki yıl içinde düşme bildirdi, 22 hastada (%41,5) kırık öyküsü ve 17 hastada (%32,1) annede kalça kırığı öyküsü vardı. Sekiz (%15,1) hastada sarkopeni saptandı. Sarkopenik ve sarkopenik olmayan hastaların denge ölçümleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Sadece kas kütlesi denge ile pozitif zayıf bir korelasyon ve anlamlı bir ilişki gösterdi (r=0,28, p<0,05).

Sonuç:

Sarkopenik hastaların oranı çok düşük saptandı ve sarkopenik hastalarda denge bozukluğu anlamlı değildi. Sarkopeni taramasında kas kütlesinin ölçümü için antropometrik ölçümler yerine daha objektif yöntemlerin kullanılması, daha doğru veri sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Denge, osteoporoz, postmenopozal, sarkopeni

Tam Metin (İngilizce)