Özgün Araştırma

Korako-akromial Açının İmpingement Sendromu Tanısına Katkısı Var Mı?

10.4274/BMB.galenos.2020.11.079

  • Ersen Ertekin
  • Zehra Seznur Kasar

Gönderim Tarihi: 17.11.2020 Kabul Tarihi: 11.12.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):99-104

Amaç:

Bu çalışmanın amacı korako-akromial açının sıkışma sendromu tanısına katkısını araştırmaktır.

Yöntem:

2017-2019 yılları arasında sıkışma sendromlu 159 hastanın (96 kadın, 63 erkek) ve 201 kontrol olgusunun (113 kadın, 88 erkek) omuz manyetik rezonans görüntüleri geriye dönük olarak değerlendirildi. Sagittal düzlem T2 ağırlıklı görüntülerde, humerus başı ile akromion ve korakoid proçesin en kısa mesafeleri ve korako-akromial ligamentin uzunlamasına ekseni ile akromionun uzunlamasına ekseni arasındaki açı (korako-akromial açı) ölçüldü. Gözlemci içi güvenilirliği değerlendirmek için, tüm ölçümler iki hafta sonra tekrarlandı.

Bulgular:

Ortalama korako-humeral mesafe, akromio-humeral mesafe ve korako-akromial açı değerleri hasta grubunda sırasıyla 8,39±5,97 mm, 8,07±4,00 mm ve 123,45±11,10° iken, kontrol grubunda 10,32±2,52 mm, 10,69±2,19 mm 124,75±6,95° idi. Hasta ve kontrol grubu arasında korako-humeral ve akromio-humeral mesafeler açısından anlamlı fark varken (p<0,05), korako-akromial açı açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). Korako-humeral ve akromio-humeral mesafeler ile sıkışma sendromu arasında orta derecede negatif korelasyonlar mevcut iken korako-akromial açı ile sıkışma sendromu arasında bir ilişki saptanmadı.

Sonuç:

Korako-humeral ve akromio-humeral mesafelerden farklı olarak, korako-akromial açı ile sıkışma sendromu arasında bir ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Korako-akromial açı, manyetik rezonans görüntüleme, sıkışma sendromu

Tam Metin (İngilizce)