Özgün Araştırma

Klinik Bir Deneyim: Bezoarların Endoskopik ve Cerrahi Yönetimi

10.4274/BMB.galenos.2021.01.015

  • Server Sezgin Uludağ
  • Deniz Esin Tekcan Şanlı
  • Nazım Güreş
  • Yusuf Ziya Erzin
  • Abdullah Kağan Zengin

Gönderim Tarihi: 27.01.2021 Kabul Tarihi: 26.03.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):161-167

Amaç:

Bu çalışmada bezoara bağlı gastrointestinal obstrüksiyon nedeniyle tedavi edilen olguların klinik-radyolojik-endoskopik özellikler ve tedavi yöntemleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Ocak 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemizde akut mekanik intestinal obstrüksiyon (AMİO) tedavisi gören hastalardan bezoar ilişkili AMİO’su olan 33 hasta çalışmaya dahil edildi. Olgular, komorbidite varlığı, tomografi ve endoskopi özellikleri ve tedavi modaliteleri açısından incelendi.

Bulgular:

Hastaların %82’sinde (n=27) intraabdominal cerrahi öyküsü; %60’ında üst gastrointestinal cerrahi öyküsü vardı (n=20). DM hastaların %27’sine (n=9), psikiyatrik bozukluk hastaların %18’ine (n=6) eşlik etmekteydi. Bilgisayarlı tomografi ile 9 hastada mide dilatasyonu, 9 hastada jejunal, 9 hastada jejunoileal ve 6 hastada tüm bağırsak segmentlerinde dilatasyon görüldü. On iki hastaya endoskopi yapıldı; 9’unda peptik ülser vardı, 3’ü normaldi. On yedi olgu laparotomi, 9 olgu laparoskopik enterotomi ve 3 olgu endoskopik işlemlerle tedavi edildi. Dört olgu nazogastrik kateterden Coca-Cola enjeksiyonu ile tedavi edildi ve başarılı oldu.

Sonuç:

Bezoar ilişkili AMİO’su klinik bulgularla teşhis etmek zordur. Tanıda radyolojik ve endoskopik yöntemler önemlidir. Endoskopik yöntemler de tedavi amaçlı olarak başarıyla kullanılsa da distal bölgelerde ve komplike olgularda cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut mekanik intestinal obstrüksiyon, bezoar, endoskopi, gastrointestinal cerrahi

Tam Metin (İngilizce)