Özgün Araştırma

Hamile Kadınlarda Servikovajinal Sıvıda İnterlökin-6 Düzeyleri ve Preterm Eylem Prediktivitesi

10.4274/BMB.galenos.2020.04.15

  • Pelin Ergenekon

Gönderim Tarihi: 29.04.2020 Kabul Tarihi: 23.08.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(3):138-143

Amaç:

Bu çalışmanın amacı hamile kadınların servikovajinal sıvı örneklerinde interlökin (IL)-6 düzeylerini analiz etmek ve preterm doğum için prediktif rolünü belirlemektir.

Yöntem:

Çalışmaya 111 gebe kadın retrospektif olarak dahil edildi. Her kadın için servikovajinal sekresyonlar, IL-6 saptaması için steril bir Dacron sürüntüsü ile elde edildi. IL-6, enzime bağlı immünosorbent test yöntemi kullanılarak belirlendi.

Bulgular:

Ortalama servikovajinal sıvı IL-6 düzeyleri erken doğum grubunda (5,84±2,09 pg/mL) term dönem doğum grubuna göre (2,24±0,77 pg/mL) anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0,001). IL-6 ile intra-amniyotik enfeksiyon, preterm doğum ve önceki preterm doğum öyküsü arasında pozitif ilişki saptandı.

Sonuç:

Artmış servikovajinal sıvı IL-6 düzeyleri ile erken doğum arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Hamilelik döneminde servikovajinal sıvı IL-6 seviyesinin ölçümü, yüksek riskli kadınların erken doğum eyleminin saptanması için bir öngörücü biyobelirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Erken doğum, IL-6, sitokinler

Tam Metin (İngilizce)