Özgün Araştırma

Akut İskemik İnme Geçiren Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Değerleri ve Prognoza Etkileri

10.4274/BMB.galenos.2019.10.019

  • Ülkü Figen Demir

Gönderim Tarihi: 04.11.2019 Kabul Tarihi: 04.12.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(4):99-105

Amaç:

İnme, ani başlangıçlı, fokal veya global serebral fonksiyon kaybıdır ve yetişkin çağ kanserleri ve kalp hastalıklarından sonra en sık mortalite ve morbidite nedenidir. Ortalama trombosit hacmi (MPV) değerlerinin inmenin şiddeti ve prognozu için bağımsız bir risk faktörü olabileceği bildirilmiş olmasına rağmen, önceki çalışmaların sonuçları tutarsızdır. Bu çalışmanın amacı, iskemik inme hastalarında trombositlerin aktivitesini ve fonksiyonunu yansıtan MPV değerlerini belirlemek ve bunun klinik sonuçlar üzerindeki etkisini gözlemlemektir.

Yöntem:

Altmış iki akut iskemik inme hastası çalışmaya alındı. Klinik bilgi, MPV, trombosit, beyaz kan hücresi (WBC) ve nötrofil, C-reaktif protein (CRP) ve troponin-T düzeyleri elde edildi.

Bulgular:

Ortalama yaş 72,4±12,6 idi. Çalışmanın sonunda 28 hasta taburcu edildi ve 34 hasta eksitus oldu. Bilateral inme sıklığı ölen hastalarda daha yüksekti (p=0,005). Ayrıca taburcu edilen hastalarda trombosit sayısı anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,016). İlk başvuruda, MPV değerleri taburcu olan hastalarda 10,59±1,01 fL ve ölen hastalarda 11,29±1,12 fL idi (p=0,029). Çalışmanın sonunda ölen hasta gurubunda MPV değerleri 11,46±1,28 fL, taburcu olmuş hastalarda 10,47±0,74 fL olarak ölçülmüştür (p<0,001). WBC ve nötrofil sayısı, troponin-T ve CRP değerleri ölen ve taburcu olan hastalar arasında anlamlı farklılık göstermedi (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamız MPV ve trombosit seviyelerinin akut iskemik inme hastalarında mortalite ile ilişkili olabileceğini ve prognostik belirteçler olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İnme, serebrovasküler hastalıklar, MPV, trombosit, prognoz

Tam Metin (İngilizce)